Danh mục tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 968
Năm 2021 : 30.321
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI CHI BỘ NK 2017 - 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ NK 2017 - 2020

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THẮNG

CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

 

 
 
 

 

 

Số :     /BC -CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 

 

 

Thị trấn Thắng, ngày 20  tháng 4 năm 2017

 

 

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LÃNH CHỈ ĐẠO NHIỆM KỲ NĂM 20105- 2017

VÀ DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG LÃNH CHỈ ĐẠO NHIỆM KỲ 2017 - 2020

..............................................................

 

          - Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 29- QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng;

          - Thực hiện kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày16/02/2017 của Đảng ủy Thị Trấn Thắng về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Trường THCS Thị Trấn Thắng xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm kỳ 2017 - 2020 với những nội dung như sau:

Phần I:

Đánh giá công tác lãnh chỉ đạo thực hiện

nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2017

..........................................

 

A/KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác chính trị tư tưởng:

Tổ  chức cho CB-CC học tập đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của Ngành, tham gia đầy đủ các buổi học tập triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thường xuyên tổ chức cho cán bộ - nhân viên sinh hoạt truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong các năm học nhằm nâng cao trình độ chính trị và đạo đức cách mạng.

100% Đảng viên và CBCC nhiệm kỳ qua đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có đạo đức lối sống trong sáng, giản dị, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân với học sinh.

2. Công tác tổ chức và cán bộ:

Chi bộ thường xuyên tổ chức cho Đảng viên học tập đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Vì vậy Đảng viên luôn có nhận thức đúng và có lập trường kiên định .

Chi bộ đã tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, tiến hành kiểm điểm, phân loại Đảng viên theo tinh thần NQTW VI lần II  2 lần (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm), hằng năm có 100%  Đảng viên được dánh giá xếp loại.

 Đảng viên thực hiện tốt giữ mối quan hệ với cấp ủy và khu dân cư nơi cư trú.

Để tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng viên chi bộ đã tổ chức cho công đoàn - Đoàn thanh niên giới thiệu 4 quần chúng ưu tú xuất sắc cho Đảng. Nhiệm kỳ qua chi bộ đã kết nạp được 4 Đảng viên mới, chuyển sinh hoạt đảng cho 3 đồng chí.

Hàng tháng, quý chi bộ luôn có nghị quyết công tác và phân công cho từng Đảng viên đảm nhận và sau đó có kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã được chi bộ thực hiện nghiêm túc theo các hướng dẫn của cấp trên đạt hiệu quả cao.

Kết quả phân loại đảng viên:

+ Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Năm 2015: 2 = 9,5%; năm 2016: 4 = 17,39%.

+ Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Năm 2015: 19 = 90,5%; năm 2016: 19  =82,61%.

Về công tác quy hoạch cán bộ hàng năm chi bộ đều tiến hành điều chỉnh xem xét quy hoạch để đảm bảo nguồn cán bộ. Năm 2015 đề nghị bổ nhiệm 01 đồng chí  01 đồng chí phó hiệu trưởng; bổ sung quy hoạch mới chức danh hiệu trưởng có 02 đồng chí; chức danh phó hiệu trưởng có 04 đồng chí.

3. Kết quả lãnh đạo công tác kểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng:

Chi ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2017 và hàng năm chi ủy đã tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra giám sát.

          Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm như: việc Chấp hành nghị quyết, quyết định, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và của cấp mình; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; công tác cán bộ; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, quy chế dân chủ ở cơ sở…

         Chi bộ đã quan tâm chú trọng việc kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết 02-NQ/ĐUK, ngày 07/10/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong việc thực hiện cải cách hành chính giải đoạn 2011-2020”. Kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

        Công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các tổ chức được kiểm tra, giám sát, từng bước đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ các cấp đi vào nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

          Kết quả kiểm tra: Năm 2015: Kiểm tra: 02 đảng viên đạt kết quả tốt, giám sát 01 đảng viên; Năm 2016: Kiểm tra: 02 đảng viên đạt kết quả tốt, giám sát 01 đảng viên; Năm 2017: Kiểm tra được 01 đảng viên đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát đều đạt kế hoạch đề ra.

                    4. Kết quả lãnh đạo công tác dân vận.

          Chi ủy xác định công tác dân vận là công tác của Đảng nhằm tập hợp khối đoàn kết trong cơ quan và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong sự nghiệp giáo dục vì vậy chi bộ luôn coi trọng công tác vận động quần chúng như: Tổ chức họp phụ huynh, tham gia các các họp của Hội đồng nhân dân, tổ dân phố nơi nhà trường đóng chân trên địa bàn; Tổ chức các cuộc tiếp xúc để giải đáp thắc mắc, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục trong tình hình hiện nay.

          *. Một số hạn chế thiếu sót:

          - Công tác tiếp xúc với dân chưa thường xuyên liên tục, chưa có các giải pháp hữu hiệu cao trong việc vận động tuyên truyền trong cơ qua và nhân dân, vì vậy kết quả vận động xã hội hóa huy động các nguồn lực cho giáo dục chưa cao.

          5- Kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay.

          Ưu điểm:

           Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tập thể  Chi ủy luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, tác phong lối sống của người đảng viên cộng sản. Luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu; trước tác động diễn biến phức tạp của tình hình, luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng.

          Duy trì nghiêm nền nếp, quy chế hoạt động, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần tự phê bình và tự phê bình, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng cao.

Công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong cơ quan; phát huy sức mạnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Cấp uỷ tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tập trung lãnh đạo phát triển các chỉ tiêu kế hoạch đề ra khai thác tiềm năng, thế mạnh, hạn chế yếu kém, tranh thủ cơ hội, đẩy lùi khó khăn, thách thức và đã đạt được nhiều mục tiêu.

 Hạn chế, khuyết điểm

Công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn mặt hạn chế, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều bất cập. Một số đảng  viên chưa thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu; năng lực, trình độ hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết  chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao.

Việc xây dựng kế hoạch, ở một số đảng viên chưa sát với tình hình thực tiễn, thiếu tính khả thi. Năng lực quản lý, điều hành của một số  một số cán bộ còn hạn chế, chậm được khắc phục.

6. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .        

a. Những ưu điểm:

  - Qua việc thực hiện công tác tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015, 2016, 2017 của chi bộ nhà trường, chi bộ nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tương đối nghiêm túc, đúng tiến độ, cơ bản đạt yêu cầu; nhiều nội dung công việc đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

b. Những khuyết điểm, hạn chế:

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số đảng viên, giáo viên, học sinh trong nhà trường chưa thường xuyên, hình thức dẫn tới nhận thức và hành động còn hạn chế.

* Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế trên:

- Nguyên nhân khách quan: Việc học tập và làm theo Bác là một nhiệm vụ của cả đời, không thể ngày một ngày hai ngày mà tiến bộ ngay được, đòi hỏi phải kiên trì, phải có tâm sáng. Một số giáo viên mới ra trường chưa được bồi dưỡng, rèn luyện nhiều về đạo đức cách mạng. Hơn nữa, các em học sinh lại đang trong giai đoạn cần phải có sự giáo dục nhiều.

- Nguyên nhân chủ quan: Việc phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội  trong việc giáo dục học sinh chưa phát huy hết hiệu quả. Một số phụ huynh học sinh phó mặc việc dạy dỗ con em mình cho nhà trường.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

1. Chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường: - Giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: Năm học 2014 - 2015, giáo viên giỏi cấp huyện có 14, cấp tỉnh có 8, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở có 1; Năm học 2015 - 2016, giáo viên giỏi cấp huyện có 17, cấp tỉnh có 8, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở có 2; Năm học 2016 - 2017, giáo viên giỏi cấp huyện có 17, cấp tỉnh có 09..

Về chất lượng đội ngũ các năm học trong nhiệm kỳ GVG cấp tỉnh, cấp huyện đều tăng và liên tục là trường có số giáo viên giỏi cấp huyện và tỉnh dẫn đầu toàn huyện.

2. Chất lượng học sinh:                        

Nhà trường đã tích cực đổi mới phương phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, củng cố chất lượng mũi nhọn. Là trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện.

Học sinh có học lực khá, giỏi đạt: 72,87% so với mục tiêu 80%. Chất lượng giáo dục đạo đức học sinh có hạnh kiểm khá tốt đạt: 92,98%. Học sinh được học tin học có khối 6, 7 với 237/463 đạt tỷ lệ học sinh được học tin học là: 51,18%. Học sinh được tuyển vào trường THPT chuyên và THPT đứng thứ 4 toàn tỉnh.

* Khối 6 (trường học mới): Năng lực đạt yêu cầu: 100/122= 81,97%; Năng lực hạn chế: 22/122= 18,03%. Phẩm chất: Đạt yêu cầu: 103/122= 84,43%; cần rền luyện thêm: 19/122=15,57%

          * Kết quả HSG

         Năm học 2015 - 2016: HSG văn hóa cấp huyện có 127, HSG văn hóa cấp tỉnh có 16 giải, HSG cấp quốc gia có 03 giải (01 huy chương bạc, 01 giải . HSG thể duc thể thao, văn nghệ, cấp huyện có 14 giải, cấp tỉnh có 7 giải , cấp quốc gia có 02 giải.

          So với năm học 2014 - 2015 số lượng giải các cấp đều tăng cả về số lượng và chất lương và là đơn vị dẫn đầu bậc THCS trong huyện về thành tích thi HSG các cấp.

          Năm học 2016 - 2017:  HSG văn hóa 63 giải; Tiếng Anh qua mạng 08 giải; Toán Tiếng Anh 6 giải; Giải toán trên máy tính Casio 05 giải; KHKT: 01 giải.  HS dự thi HSG cấp tỉnh: Giải Toán Tiếng Việt: 02 giải; Lý qua mạng cấp tỉnh 04 giải; KHKT: 01 giải nhất và 01 giải KK; HSG văn hóa: 6. Học sinh dự thi cấp quốc gia, giải toán Vật lý qua mạng có 02 HS (01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc; tiếng Anh qua mạng có 01 học sinh . Thi biểu diễn thí nghiệm thực hành cấp tỉnh có 02 học sinh đạt giải 3. Có thể khẳng định: Là đơn vị tiếp tục dẫn đầu toàn huyện về thành tích HSG các cấp.        

3. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Tổng số CBGVNV: 33, Trong đó: Quản lý: 03; CB hành chính: 04; Giáo viên: 26; Giáo viên đạt trên chuẩn: 16/26 đạt tỷ lệ: 61,53%/80% theo kế hoạch 123; Tỷ lệ giáo viên/lớp:  2 GV/lớp. GVG cấp tỉnh 9, cấp huyện 17/27 đạt tỷ lệ: 62,96% so với kế hoạch 80%. Giáo viên dạy lớp chất lượng cao là giáo viên nòng cốt trong hoạt động chuyên môn và bồi dưỡng giáo viên bậc THCS trong huyện.

- Đánh giá: Cán bộ quản lý đều có trình độ chuyên môn trên chuẩn, tay nghề vững vàng, năng lực quản lý tốt, ý thức trách nhiệm cao, năng động; Đội ngũ giáo viên giỏi tỉnh huyện có tỷ lệ cao nhất huyện.

- Hạn chế: Còn một vài giáo viên tuổi cao và giáo viên hợp đồng chất lượng chuyên môn, phương pháp hạn chế.

4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học.

Nhà trường tiếp tục duy trì cơ sở vật chất của trường chuẩn quộc gia, mới được công nhận lại lần 3 vào tháng 10 năm 2016. Có 4 phòng chức năng: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học. Ngoài ra còn có phòng học Ngoại Ngữ chuyên dụng với trang thiết bị hiện đại; thư viện đạt chuẩn QG, có 1 nhà để xe dành cho CBGV,NV, có 02 nhà để xe dành cho học sinh; công trình vệ sinh luôn sạch sẽ, đảm bảo quy định. Nhìn chung CSVC đảm bảo khang trang, sạch đẹp khá hiện đại.

5. Công tác xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao.

Trong công tác lãnh đạo chi bộ đã có nghị quyết chuyên đề bàn về việc xây dựng nhà trường phát triển thành trường trọng điểm chất lượng cao. Chỉ đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền về chủ trương đúng đắn xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao tạo được sự đồng thuận và dư luận tốt ủng hộ quyết định trên, công tác huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất hàng năm đạt trên 100 triệu đồng. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến liên tục là đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ giáo viên giỏi cấp tỉnh, huyện; học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, học sinh thi vào THPT liên tục đứng đầu huyện và đứng thứ 4 trong các trường THCS chuẩn quốc gia toàn tỉnh

Hạn chế: Bên cạnh những ưu điểm trên còn một số hạn chế như sau:

Trong kế hoạch 123/KH-UBND về việc xây dựng trường THCS Thị trấn Thắng thành trường trọng điểm chất lượng cao, năm học 2015 - 2016: Mở rộng khuôn viên trường THCS Thị trấn Thắng thêm 3000 m2 với kinh phí 700 triệu đồng; năm 2016 khởi công xây dựng công trình 9 phòng học với kinh phí 4.950 triệu đồng cho đến thời điểm hiện nay vẫn không có. Năm học 2016 - 2017: Hoàn thiện công trình 09 phòng học; mua thiết bị đồ dùng 200 triệu, mới cấp được 100 triệu đồng bằng 50% kế hoạch. Công tác xây dựng cơ sở vật chất không đảm bảo kế hoạch chưa giải phóng được mặt bằng, chưa có thiết kế quy hoạch tổng thể phát triển nhà trường. Mặt khác về biên chế không đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.

          B. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN.

          1. Kết quả lãnh đạo nhà trường.

          Trong nhiệm kỳ chi bộ đã lãnh đạo Nhà trường phấn đấu 01 năm học đạt trường tiên tiến xuất sắc. Năm học 2016 - 2017 đến thời điểm hiện tại nhiều chỉ tiêu đã đạt mức hoàn thành xuất sắc.

          2. Các tổ chức đoàn thể.

          Chi bộ luôn coi trọng việc lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường hoạt động đúng điều lệ của tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra:

          - Công đoàn đạt đơn vị trong sạch vững mạnh cấp tỉnh, chi đoàn thanh niên đạt chi đoàn vững mạnh

- Hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội TNTPHCM liên tục được công nhận đơn vị vững mạnh.

- Hội cha mẹ học sinh hoạt động tích cực góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở vật chất và giáo dục học sinh hư  

3. Công tác tham mưu:

Lãnh đạo nhà trường thường xuyên tham mưu với cấp uỷ và chính quyền địa phương về công tác giáo dục, hàng năm mở hội nghị giáo dục cấp xã xây dựng nghị quyết về giáo dục, xây dựng và củng cố ban chỉ đạo PCGDTHCS, tham mưu công tác huy động học sinh ra lớp, tham mưu phối hợp công tác giáo dục đạo đức cho học sinh vi phạm ...

4. Kết quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ qua.

   1- Chi bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 01 năm.

   2- Trường tiên tiến xuất sắc 01 năm liền.

   3- Công đoàn vững mạnh xuất sắc 01 năm.

   4- Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm.

   5- Nhà trường năm học 2015 - 2016 đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

C - ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.Ưu điểm:

          - Cán bộ Đảng viên đều thể hiện rõ vai trò tiên phong gương mẫu.

          - Chi bộ thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong trường học.

          - Chi bộ xây dựng được khối đoàn kết nhất trí cao trong trường học,chỉ đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ năm học do ngành đề ra.

          - Đội ngũ thầy cô giáo có tay nghề vững vàng, có trình độ chuyên môn chuẩn và ngày càng được nâng cao, có kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục, có tinh thần trách nhiệm cao.

          - Nhà trường đã xây dựng được tinh thần hiếu học trong nhân dân, có sự kết hợp giữa nhà trường và chính quyền, các đoàn thể xã hội trong công tác xã hội hóa giáo dục.

          - Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công ..đều thiết thực nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu nâng cao chất lương giáo dục trong nhà trường .

2. Những nhược điểm cần khắc phục:

          - Công tác giáo dục đạo đức học sinh hiệu quả chưa cao, số HS mắc lỗi thái độ vẫn còn. Do một số GVCN chưa có biện pháp thích hợp để giáo dục cho các em nhất là HS cá  biệt.

          - Công tác xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao còn chậm tiến độ.

II . NGUYÊN NHÂN:

          -Về công tác giáo dục đạo đức học sinh :

          + Lãnh đạo nhà trường có quan tâm chỉ đạo kịp thời nhưng biện pháp giáo dục chưa đạt hiệu quả, một số giáo viên chủ nhiệm còn chưa sâu sát, chưa có biện pháp đối với việc giáo dục hạnh kiểm cho học sinh.

          + Tổ chức Đoàn - Đội chưa phát huy hết vai trò trong việc giáo dục học sinh cá biệt.

          + Việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường gia đình và xã hội tuy có nhưng chất lượng giáo dục chưa đạt hiệu quả, còn mang tính hình thức chưa có biện pháp hành chính để răn đe .

          + Những HS vi phạm đa số là những gia đình khó khăn về kinh tế cha mẹ ít chú ý đến giáo dục con cái giao phó cho nhà trường.

          - Công tác xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao còn chậm tiến độ việc tham mưu với các cấp của chi bộ, nhà trường còn hạn chế chưa giúp cho các cấp lãnh đạo thấy được mục đích ý nghĩa, yêu cầu cấp thiết của việc phát triển trường trọng điểm chất lượng cao.

          III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

          Một là nắm vững Điều lệ và nguyên tắc lãnh đạo của tổ chức đảng để lãnh đạo đúng hướng, mục  tiêu, phương châm hành động của chi bộ đã đề ra.  

          Hai là Cấp ủy và mỗi đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn tốt, có tâm huyết, có tinh thần đoàn kết nhất trí cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi bộ phân công.

          Ba là phải tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Đảng ủy, Huyện ủy và cơ quan quản lý là Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa trong việc định hướng chỉ đạo đúng đắn cho xác định mục tiêu, phương pháp thực hiện nhiệm vụ.

          Bốn là cán bộ quản lý phải là người xây dựng hoạch định được những mục tiêu phát triển nhà trường và tìm ra được những giải pháp tối ưu cho việc thực thi kế hoạch. Kiên trì thực hiện những mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

 

Phần II

DỰ THẢO

Phương hướng lãnh đạo thực hiện

nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ  2017 - 2020

                                          

          I- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU CHUNG.

            1- Công tác giáo dục tư tưởng chính trị

Tổ  chức cho CB-CC học tập đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của Ngành, tham gia đầy đủ các buổi học tập triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thường xuyên tổ chức cho cán bộ - nhân viên sinh hoạt truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong các năm học nhằm nâng cao trình độ chính trị và đạo đức cách mạng.

100% Đảng viên và CBCC nhiệm kỳ qua chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có đạo đức lối sống trong sáng, giản dị, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân với học sinh.

 

2. Công tác tổ chức và cán bộ:

Chi bộ thường xuyên tổ chức cho Đảng viên học tập đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức đúng và có lập trường kiên định .

Hằng tháng, quý chi bộ luôn có nghị quyết công tác và phân công cho từng Đảng viên đảm nhận, kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm .

Hàng năm tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng 1 lần và chi bộ tiến hành kiểm điểm, phân loại Đảng viên theo tinh thần NQTW (6 tháng đầu năm và cuối năm), hằng năm có 100%  Đảng viên loại tốt và có 2 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mỗi Đảng viên thường xuyên tự học tự rèn để nâng cao trình độ chính trị - chuyên môn. Phấn đấu hàng năm có từ 1 đến 2 đảng viên theo học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đảng viên thực hiện tốt giữ mối quan hệ với cấp ủy và khu dân cư nơi cư trú.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển thêm 3 đảng viên.

3. Công tác kểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Xây dựng chương trình kiểm tra cả nhiệm kỳ 2017 -2020 và hàng năm chi ủy tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra giám sát.

          Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm như: việc chấp hành nghị quyết, quyết định, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và của cấp mình; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; công tác cán bộ; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, quy chế dân chủ ở cơ sở…

         Chú trọng việc kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của TW, tỉnh, huyện, thị trấn: Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.      

4. Lãnh đạo công tác dân vận.

Chi ủy xác định công tác dân vận là công tác của Đảng nhằm tập hợp khối đoàn kết trong cơ quan và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong sự nghiệp giáo dục vì vậy chi bộ luôn coi trọng công tác vận động quần chúng như: Tổ chức họp phụ huynh, tham gia các các họp của Hội đồng nhân dân, tổ dân phố nơi nhà trường đóng chân trên địa bàn; Tổ chức các cuộc tiếp xúc....nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của câc cấp các ngành với nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Lãnh đạo thực hiện nghị quyết Trung ương

Cấp ủy luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn, nghe thời sự do Đảng bộ Thị trấn tổ chức. Tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Quán triệt tới từng đảng viên trong việc nâng cao ý thức học tập lý luận chính trị nâng cao nhận thức về diễn biến hòa bình không để kẻ thù lợi dụng để phá hoại tổ chức đảng....

6. Công tác xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao.

 Tham mưu với các cấp hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng thiết kế tổng thể quy hoạch phát triển nhà trường đến năm 2025, khởi công xây dựng 09 phòng học, xây nhà ký túc xá, làm nhà để xe, nhà vệ sinh cho học sinh.

Tham mưu với Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ trình UBND huyện kế hoạch tuyển chọn giáo viên có trình độ, năng lực chuyên môn tốt để bồi dưỡng thành giáo viên cốt cán dạy lớp chất lượng cao; Xây dựng cơ  chế chính sách với giáo viên dạy lớp chất lượng cao.

Làm tốt công tác tuyển sinh thêm 06 lớp chất lượng cao với 210 học sinh đảm bảo đúng đối tượng, có chất lượng tốt là những học sinh khá giỏi và học sinh có năng khiếu ở các trường THCS trong huyện.

Tích cực bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp luôn giữ ở vị trí số 01 các trường trong huyện; Học sinh thi vào THPT luôn đứng vị trí số 01 trong huyện và từ thứ 3 đến 5 các trường chuẩn quốc gia trong tỉnh.

Làm tốt công tác xã hội hóa trong việc huy động các nguồn lực cho sự phát triển của nhà trường như: Tranh thủ sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể trên địa bàn, tạo sự đồng thuận để nhằm huy động nguồn nhân lực, vật lực, tài lực cho thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục.

II. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NHIỆM KỲ 2017 - 2020

                      1- Chi bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm.

 2- Trường tiên tiến xuất sắc 3 năm liền.

                       3- Công đoàn vững mạnh xuất sắc 3 năm.

                      4- Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH TRONG NHIỆM KỲ TỚI

          1. Lãnh đạo nhà trường.

          Chi bộ lãnh đạo nhà trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch. Phấn đấu 3 năm học đạt trường tiên tiến xuất sắc.

          2. Các tổ chức đoàn thể.

          - Công đoàn đạt đơn vị trong sạch vững mạnh cấp tỉnh, chi đoàn thanh niên đạt chi đoàn vững mạnh

- Hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội TNTPHCM liên tục được công nhận đơn vị vững mạnh.

- Chi đoàn giới thiệu cho Đảng 3 Đoàn viên giáo viên ưu tú xem xét bồi dưỡng kết nạp đảng.

- Hội cha mẹ học sinh hoạt động tích cực góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở vật chất và giáo dục học sinh hư ....

3. Công tác tham mưu:

Lãnh đạo nhà trường thường xuyên tham mưu với cấp uỷ và chính quyền địa phương về công tác giáo dục, hàng năm mở hội nghị giáo dục cấp xã xây dựng nghị quyết về giáo dục, xây dựng và củng cố ban chỉ đạo PCGDTHCS, tham mưu công tác huy động học sinh ra lớp, tham mưu phối hợp công tác giáo dục đạo đức cho học sinh vi phạm đảm bảo liên tục là đơn vị dẫn đầu trong huyện và đạt vị trí cao trong tỉnh Bắc Giang.

Tích cực tham mưu với các cấp các ngành thực hiện kế hoạch xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao.

IV- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội tới từng đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Thường xuyên có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà chi ủy đã phân công, kịp thời sơ kết tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

- Căn cứ vào nghị quyết đại hội có kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu thành nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng chương trình hành động và có biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.

- Tổ chức hội nghị quán triệt tới cán bộ chủ chốt các đoàn thể, hội viên tổ chức các phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm kỳ 2017 - 2020 của chi bộ Trường THCS Thị trấn Thắng trình Đại hội xem xét./.

 

Nơi nhận:    

- Đảng ủy thị trấn (B/c)                                                         

 - Trình ĐHCB;                                                   

 - Lưu VT                                                                   

 

                              T.M /CHI ỦY

                       Bí thư

 

 

 

                           Hà Văn Trị

 

 

                       

 


Tác giả: c2thitran
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới